Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Diệt Vận Đồ Lục - Ái tiềm thủy đích ô tặc

Diệt Vận Đồ Lục (prc, pdf, epub)

Thể loại: Kỳ huyễn tu chân, tiên hiệp


Giới Thiệu : 

Tu chân, đi giả tồn thật, chiếu thấy bản tính. Có thể đạt tới điểm này, là được gọi là "Chân nhân", bọn họ thành tựu Nguyên Thần, Siêu Thoát sinh tử.

Diệt vận đồ lục, diệt vận đạo chủng?


Một cái ngẫu nhiên được Thượng Cổ Tiên pháp xuyên qua khách ở nơi này chư thiên vạn giới, ức triệu Đại Thiên thế giới tu luyện cố sự.
PRC | Mediafire
PDF | Mediafire
EPUB | Mediafire

Share đi hay mà :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét